wecome

ยินดีต้อนรับสู่ The Library Luxury โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

ห้องสมุดของเรา

                   
วิสัยทัศน์ของห้องสมุดโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์
                        มุ่งมั่นพัฒนาห้องสมุดให้ได้มาตรฐาน  เป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนและชุมชน  ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน

            พันธกิจของห้องสมุดโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์
·       พัฒนาห้องสมุดให้ได้มาตรฐานเพื่อตอบสนอง ความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ
·       ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  ใฝ่เรียนใฝ่รู้
·       จัดกิจกรรมรักการอ่านให้เกิดขึ้นทั้งในโรงเรียนและชุมชน
เป้าประสงค์ของห้องสมุดโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์
·       จัดห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ที่ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการมีนิสัย
รักการอ่าน  ใฝ่เรียน ใฝ่รู้
·       จัดให้มีสารสนเทศที่ทันสมัยอย่างพอเพียง
·       มีการบริหารจัดการที่สะดวก และรวดเร็ว โดยการนำเทคโนโลยี
อย่างเหมาะสมมาใช้
·       พัฒนาสร้างเสริมห้องสมุด ให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของห้องสมุดโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์
ราษฎร์อุปถัมภ์
·       เป็นผู้มีนิสัยรักการอ่าน
·       เป็นผู้ใฝ่เรียน ใฝ่รู้
·       เป็นผู้แสวงหาความรู้ ได้ด้วยตนเอ

ผลงานที่ได้รับรางวัล
ห้องสมุดดีเด่น กรมสามัญศึกษา56การจัดห้องสมุดยอดเยี่ยม จากเขตการศึกษา
ห้องสมุดยอดเยี่ยมกรมสามัญศึกษา
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก
ห้องสมุดดีเด่นสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกดีเด่น เขตการศึกษา
ครูดีเด่น
ห้องสมุดดีเด่น
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น
โรงเรียนต้นแบบห้องสมุดมีชีวิต8569565785


กิจกรรมที่จัดขึ้น


                                 การแข่งขันตอบปัญหาหนังสือรางวัลซีไรท์  ( 20 ข้อ )
            โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์
           ............................................................................
                    
1.             นักเขียนรางวัลซีไรท์คนแรกของไทยคือ................................................
เฉลย           คำพูน    บุญทวี
2.             ปณิธานกวีเป็นหนังสือรางวัลซีไรท์ของใคร...........................................
เฉลย           อังคาร    กัลป์ยาณพงศ์
                     3.   ชาติ   กอบจิตติ ได้รับรางวัลซีไรท์จากวรรณกรรม 2 เรื่องคือ..................
                           เฉลย        คำพิพากษา   กับ    เวลา
4.   ปูนปิดทอง เป็นนวนิยายได้รับรางวัลซีไรท์เป็นงานเขียนของใคร...........
      เฉลย             กฤษณา    อโศกสิน
5.   นิคม   รายยวา  ได้รับรางวัลซีไรท์จากงานเขียนเรื่องอะไร.......................
      เฉลย           ตลิ่งสูง    ซุงหนัก
6.   วิมล   ไทรนิ่มนวล  ได้รับรางวัลซีไรท์จากหนังสือเรื่องใด.......................
       เฉลย          อมตะ
7.             ความสุขของกะทิ เป็นหนังสือที่ได้รับรางวัลซีไรท์ในปีใด.......................
เฉลย           ปี  2549
                     8.   บินหลา    สันกาลาครี  ได้รับรางวัลซีไรท์จากรวมเรื่องสั้นเรื่องใด............
                           เฉลย              เจ้าหงิญ
9.   นักเขียนซีไรท์เรื่องใดที่เกิดในจังหวัดสมุทรสาคร......................................
                         เฉลย        ชาติ    กอบจิตติ
10.       ผู้แต่งเรื่องความสุขของกะทิคือใคร.............................................................
เฉลย            งานพรรณ    เวชชาชีวะ
11.       หนังสือรางวัลซีไรท์เล่มแรกของไทยคือ.....................................................
เฉลย            ลูกอีสาน
12.       เจ้าของหนังสือรวมเรื่องสั้นอัญมณีแห่งชีวิตคือใคร.....................................
เฉลย            อัญชัน
                    13.  เพียงความเคลื่อนไหว เป็นหนังสือกวีนิพนธ์ได้รับรางวัลซีไรท์   ปีใด
                         ใครเป็นผู้แต่ง..............................................................................................
                         เฉลย       ปี  2523  ผู้แต่งคือ เนาวรัตน์    พงษ์ไพบูลย์


ระเบียบการยืม-คืน หนังสือ
1.แสดงบัตรทุกครั้งที่ยืม
2.ยืมหนังสือครั้งละไม่เกิน 3 เล่ม นาน7 วัน
3.คืนหนังสือเกินกำหนดปรับวันละ 1 บาท ต่อเล่ม
4.หากทำหนังสือสูญหาย ชำรุด ชดใช้ตามราคา
5.เวลาคืนหนังสือให้หนังสือเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
6.ห้ามนำบัตรสมาชิกผู้อื่นมายืมหนังสือโดยเด็ดขาด
7.วารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสืออ้างอิง ยืมออกจากห้องสมุดไม่ได้


หมวดหมู่หนังสือ
000  เบ็ตเตล็ดทั่วไป
100  ปรัชญา
200  ศาสนา
300  สังคมศาสตร์
400   ภาษา
500  วิทยาศาสตร์
600  เทคโนโลยี
700  ศิลปะ และ นันทนาการ
800  วรรณคดี
900  ประวัติศาสตร์