wecome

ยินดีต้อนรับสู่ The Library Luxury โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

จากใจผู้จัดทำ                             จากใจผู้จัดทำ


    คณะผู้จัดทำมีความยินดี ที่ได้นำความรู้เนื้อหาสาระในบทเรียนมาใช้ได้จริงและเกิดประโยชน์ต่อคณะผู้จัดทำ โรงเรียน และผู้ที่ต้องการสืบค้นความรู้เกี่ยวกับห้องสมุด และยังได้เป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอประชาสัมพันธ์ห้องสมุดโรงเรียนให้ผู้อื่นได้เข้ามาเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น


ภาพถ่ายของฉัน
คณะผู้จัดทำ
นายบุญฤทธิ์          แซ่ลี้
นางสาววรารัตน์     พงษ์ชาติ
นางสาวอุไรรัตน์     แซ่เล้า
นักเรียนโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์